top of page

Privacybeleid Krediet voor sociale woningenVoor Krediet voor Sociale Leningen N.V (“wij”) is de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk.
Met deze informatienota willen wij u laten weten hoe wij uw persoonsgegevens beschermen en waarom wij dergelijke gegevens gebruiken en delen.
U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u contact met ons hebt.

1.  WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WIJ VAN U?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig is in het kader van onze activiteiten als kredietverlener en verzekeringsmakelaar.

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, waaronder:

· identificatiegegevens (bijv. naam, nummer van uw identiteitskaart en paspoort, nationaliteit, geboorteplaats en -datum, geslacht, foto);
· contactgegevens (bijv. adres en e-mailadres, gsm-nummer, IP-adres);
· gezinssituatie (bijv. burgerlijke staat, aantal kinderen);
· belastingstatus (bijv. belastingidentificatienummer, belastingstatus);
· informatie over uw opleiding en loopbaan (bijv. opleidingsniveau, werk, naam van de werkgever, loon);
· bankgegevens (bijv. bankrekeningnummer);
· gegevens met betrekking tot uw gewoonten en voorkeuren:
* gegevens die betrekking hebben op het gebruik dat u maakt van onze producten en diensten (bijv. betalingsmodaliteiten, kredietverleden);
* gegevens over uw interacties met onze vestigingen (contactrapporten), onze websites, e-mail, telefoongesprek;
* gegevens uit telefoongesprekken die u met ons voert;
* gegevens die nodig zijn om overmatige schuldenlast te bestrijden, wij kunnen ook toegang verkrijgen tot openbare of semi-openbare gegevens
over uw algemene schuldgraad.
 

De volgende gevoelige gegevens kunnen wij alleen verzamelen als u ons daarvoor vooraf en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven:
* gegevens over uw gezondheid, (bijv.om bepaalde verzekeringscontracten op te stellen) die gegevens worden verwerkt als wij ze nodig hebben.

De gegevens die wij over u gebruiken, kunnen rechtstreeks door u worden meegedeeld of uit de volgende bronnen worden verkregen:
* registers van de Nationale Bank van België (NBB), Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) , Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

2.  WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS ?

Het aanleveren van informatie in het kader van de aanvraag tot het eventueel bekomen van een hypothecaire lening vereist wettelijk een kredietwaardigheidsbeoordeling en het opstellen van een gepersonaliseerde offerte die eventueel wordt gegoten in een ESIS-document, een kredietovereenkomst en een langlopende klantenrelatie.
Daarom vragen wij naar persoonsgegevens en verwerken wij die ook.
 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om :

A. Een kredietovereenkomst met u te sluiten of om stappen te ondernemen op uw verzoek voordat u een contract aangaat.

Met je persoonsgegevens kunnen wij onder meer:
 
* Contact met u opnemen om u informatie over onze hypothecaire kredieten te verstrekken;
* U bij te staan en uw verzoeken te beantwoorden;
* Evalueren of en onder welke voorwaarden wij u een sociaal krediet kunnen aanbieden;
* Uw aanvraag voor of wijziging van een hypotheek, krediet, en andere producten beoordelen en behandelen.
* Uw domiciliërings- of doorlopende opdrachten laten uitvoeren.
* Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.
* Uw zaken gekoppeld aan het krediet beheren.

B. Om aan ons rechtmatig belang te voldoen

We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van u als klant, maar ook van ons, voor het verkrijgen van een hypothecair krediet en willen deze
risico's verkleinen.
Zo gebruiken wij uw persoonsgegevens om onze producten of diensten in te zetten en te ontwikkelen, om zo ons risicobeheer te verbeteren en onze wettelijke rechten te verdedigen, waaronder:

* vooraf goed onderzoeken wie u bent;
* u helpen met advies als we merken dat het even tegenzit. Bijvoorbeeld als je moeilijkheden hebt met het betalen van uw mensualiteit ;
* bewijs van transacties;
* IT-beheer;
* het opstellen van statistische modellen, gebaseerd op de analyse van transacties, om u te helpen bij het bepalen van uw kredietrisicoscore;
* onderzoek en ontwikkeling, door het opstellen van statistieken, tests en modellen, om het risicobeheer van onze bedrijvengroep te verbeteren of om
bestaande producten en diensten te verbeteren of om er nieuwe te creëren;
* het samenvoegen van klantgegevens in geanonimiseerde statistieken;
* het personaliseren van ons aanbod aan u door de kwaliteit van onze krediet- of verzekeringsproducten en/of -diensten te verbeteren;

C. Om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verschillende wettelijke en reglementaire verplichtingen, waaronder:

* preventie van het witwassen van geld en financiering van terrorisme;
* naleving van de wetgeving met betrekking tot sancties en embargo's;
* bestrijding van belastingfraude en naleving van belastingcontroles en meldingsverplichtingen;
* antwoorden op een officieel verzoek van een naar behoren gemachtigde publieke of gerechtelijke overheid.

Voor Erkende Kredietmaatschappijen (EKM) zoals wij gelden allerlei specifieke verplichtingen.

 

D. Om uw keuze te respecteren als wij uw toestemming voor een specifieke verwerking gevraagd hebben

 

In sommige gevallen moeten wij uw toestemming vragen om uw gegevens te verwerken, bijv.:

* als wij verdere bewerkingen moeten uitvoeren voor andere doeleinden dan die van sectie 2 hierboven, zullen wij u hierover informeren en, indien nodig, uw toestemming vragen.

 

Er wordt een voorbeeld gegeven zodat u in de praktijk begrijpt waarom wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld :

Als u wenst een hypothecair krediet te regelen, dan gaan wij :

* U identificeren als u klant bij ons wordt (identificatieplicht): wij controleren of u echt bent wie u zegt te zijn en wij bewaren een kopie van
uw identiteitsbewijs.
* Rekening houden met veranderingen in uw situatie (zorgplicht);
* Uw persoonsgegevens geven aan instanties die wettelijk sommige gegevens bij ons mogen opvragen. Denk aan: de Belastingdienst (fiscale
attesten) Justitie: bij financiële fraude, CFI in het kader van de witwaswetgeving en bestrijding van terrorisme, Toezichthouders: als zij
onderzoek doen naar bedrijfsprocessen of naar bepaalde (groepen) klanten. Fundingverstrekkers in het kader van de uitvoering van overeenkomsten al
dan niet onder toezicht van de overheid.

3.  MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

In principe delen wij uw gegevens niet met anderen. Dat doen wij alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Als u bijvoorbeeld fraude
pleegt, kunnen we aangifte tegen u doen. Politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst kunnen ook op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Verder kan de rechter ons verplichten gegevens te verstrekken. Soms moeten wij op basis van een overeenkomst of reglement uw gegevens delen met een andere partij of organisatie.
Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens vermeld in art.VII. 119 van het Wetboek van Economisch Recht. Daar houden wij ons natuurlijk aan.
Hieronder ziet u met wie wij persoonsgegevens kunnen delen:

Financiële instellingen

De EKM kan als bemiddelaar tussen u en een verzekeraar optreden. Bijvoorbeeld voor de verplichte Woonverzekering en Levensverzekering gekoppeld
aan het krediet. Dan heeft die verzekeraar uw persoonsgegevens nodig en wij geven die dan door.
Hebt u een lening bekomen of een aanbod aanvaard, dan geven wij dat door aan de NBB. Andere kredietverstrekkers kunnen deze gegevens ook bekijken.
Soms zal onze EKM in het kader van contractuele verplichtingen of opgelegde rapportering uw persoonsgegevens met een andere financiële instelling
delen.

De overheid

Overheidsorganisaties hebben uw persoonsgegevens nodig voor hun taken. Bijvoorbeeld voor uw belastingaangifte (fiscale attesten). Maar ook om
witwassen of terrorisme te bestrijden. Veel van deze taken zijn vastgelegd in aparte wetten zoals de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
terrorisme (Wwft). Daarom geven wij sommige persoonsgegevens door aan de overheid.
Zo delen wij informatie over betalingen of geldstortingen met de CFI als er een verdenking is van witwassen of terrorismefinanciering. Dat zijn wij verplicht.
Ook geven wij ieder jaar het saldo op die rekeningen door aan de Belastingdienst. Dat zijn wij ook verplicht.
Bij fraudeof misbruik waarbij wij betrokken zijn doen wij aangifte en geven wij uw persoonsgegevens door aan politie en justitie. Ook zij moeten zich hierbij
houden aan de eisen die de wet stelt. Toezichthouders mogen speciale onderzoeken doen bij de EKM. Bijvoorbeeld als zij willen weten hoe bepaalde
bedrijfsprocessen zijn ingericht. Ook vragen zij soms persoonsgegevens op als zij informatie nodig hebben over bepaalde klanten of groepen van klanten.

Dienstverleners die voor ons werken

Wij worden geholpen bij ons werk door andere dienstverleners. In dit geval delen wij alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een bepaalde opdracht. En wij maken goede afspraken met die dienstverleners over wat ze met die persoonsgegevens mogen doen. Deze afspraken leggen wij vast in contracten.

Bepaalde gereglementeerde professionals zoals advocaten (geschillen), schuldbemiddelaars (collectieve schuldenregeling), notarissen (lening) of accountants (controle boekhouding)

4.  OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE E.E.R.

 

Wij dragen geen persoonsgegevens over buiten de Europese Economische Ruimte.

 

5.   HOE LANG HOUDEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BIJ ?


Wij houden uw persoonsgegevens bij zo lang als het nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren.
Hoe lang dat precies is, verschilt, van een paar maanden tot vele jaren. Van iedereen die direct of indirect contact heeft gehad met ons in het kader van informatieverstrekking en indien deze informatie niet tot een overeenkomst leidt worden de gegevens binnen een termijn van 1 jaar verwijderd. Een afgewezen of zonder gevolg kredietaanvraag verwijderen we na 14 maanden. En uw kredietdossier verwijderen we 10 jaar nadat uw hypotheek beëindigd is.

6. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u de volgende rechten:

* Recht op inzage: u kunt informatie verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie van die persoonsgegevens.
* Recht op rechtzetting: als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u eisen dat dergelijke persoonsgegevens dienovereenkomstig worden aangepast.
* Recht op verwijdering: u kunt eisen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, voor zover de wet dat toestaat.
* Recht op beperking: u kunt vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
* Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt het absolute recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, waaronder profilering met betrekking tot dergelijke directe marketing.
* Recht op intrekking van uw toestemming: waar u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, hebt u op elk moment het recht om uw toestemming in te trekken.
* Recht op gegevensoverdracht: waar dit wettelijk van toepassing is, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt, aan u te laten terugbezorgen of, indien technisch mogelijk, aan een derde partij te laten doorgeven.

Als u de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, stuurt u een brief of e-mail naar het volgende adres :

Krediet voor Sociale Woningen NV, Jagersveld
4, 1170 Brussel of wb@skynet.be .

Voeg een scan / kopie van uw identiteitskaart toe zodat wij u kunnen identificeren. Binnen 4 weken krijgt u een reactie.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u, naast bovenstaande rechten, ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Weet dat de FSMA, de FOD Economie, Wonen Vlaanderen en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het algemeen toezicht houden op onze sector en dus ook op ons.

7. COOKIE POLICY.

Deze website is beheerd door FCR Media en naar aanleiding van deze nieuwe GDPR wetgeving zal deze site voorzien zijn van cookies. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door internetgebruikers. Door gebruik te maken van onze website, aanvaardt u deze cookies.

8. HOE KUNT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE INFORMATIENOTA?

In een wereld waarin de technologie voortdurend verandert, moeten we deze informatienota regelmatig bijwerken.
Dit is het “ Privacy Statement 2018/06” gemaakt op 04.06.2018. Wij kunnen dit Privacy Statement aanpassen.
Wij nodigen u uit om de nieuwste versie van deze nota online te bekijken via onze website www.wb.be.

9. HOE NEEMT U CONTACT MET ONS OP?

Als u vragen hebt over het gebruik dat wij krachtens deze informatienota van uw persoonsgegevens maken, neemt u contact op met onze verantwoordelijke voor de gegevensbeveiliging Edwin Steffens ( edwin.steffens@wb.be ) die uw vraag zal behandelen.

Privacy Policy


 

Cookiebeleid 

Deze website maakt gebruik van cookies. 

 

Wat is een cookie? 

 

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren. 

 

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel? 

 

“Essentiële cookies” 

Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële  cookies zal de website niet correct werken. 

 

“Marketing cookies” 

Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.  

 

“Functionele cookies” 

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal. 

 

“Analytische cookies” 

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren. 

 

 

Overzicht van cookies 

 

Essentiële cookies 

 

XSRF-TOKEN 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen 

Duurtijd: Sessie 

 

hs 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen 

Duurtijd: Sessie 

 

svSession 

Doel: Gebruikt in verband met de aanmelding van de gebruiker 

Duurtijd: 2 jaar 

 

SSR-caching 

Doel: Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site werd weergegeven 

Duurtijd: 1 minuut 

 

_wixCIDX 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging 

Duurtijd: 3 maanden 

 

_wix_browser_sess 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging 

Duurtijd: Sessie 

 

Consent-policy 

Doel: Gebruikt voor cookiebanner parameters 

Duurtijd: 12 maanden 

 

smSession 

Doel: Gebruikt om ingelogde site-leden te identificeren 

Duurtijd: Sessie 

 

TS* 

Doel: Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen 

Duurtijd: Sessie 

 

bSession 

Doel: Gebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem 

Duurtijd: 30 minuten 

 

 

Fedops.logger.sessionId 

Doel: Gebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting 

Duurtijd: 12 maanden 

 

Marketing cookies 

 

fbp 

Doel: Gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 180 dagen 

 

Functionele cookies 

 

wixLanguage 

Doel: Gebruikt bij meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan 

Duurtijd: 12 maanden 

 

Analytische cookies 

 

ga 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 2 jaar 

 

gid 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 24 uur 

 

gat 

Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden 

Duurtijd: 10 minuten 

 

hjid 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 1 jaar 

 

utma 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond 

Duurtijd: 2 jaar 

 

utmz 

Doel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt 

Duurtijd: 6 maanden 

 

 

Beheer van cookies 

Beheer van cookies via je browser: 

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser. 

Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner: 

Als gebruiker kan je zelf aangeven of je enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doe je door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner: 

"Accepteer alles": als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens jouw bezoek(en) aan de website. 

"Details": als je als gebruiker deze knop aanklikt, zie je een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan je per categorie aan- of afvinken welke cookies je al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens jouw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestig je je keuze via de knop "Opslaan". 

 

Aanpassen van de toestemming: 

Als gebruiker kan je jouw (eerder gegeven) toestemming tot gebruik van cookies op eender welk moment weer aanpassen. Dit wordt mogelijk gemaakt via een druk op de knop “Cookie instellingen” die je onderaan de website terugvindt. 

Vervolgens worden opnieuw de geavanceerde cookie-instellingen weergegeven en kan jij je cookievoorkeuren opnieuw selecteren & bewaren. 

bottom of page